IMG0449-0002-TurkeyBuzzard IMG0449-0003-LeftGunDerby2 IMG0449-0006-LeftGunDerby2 IMG0449-0007-DerbyJudges IMG0449-0018-TestDog-Lucy IMG0449-0031-Derby3single IMG0449-0054-Odin-Holcombe-J IMG0449-0058-Odin-Holcombe-J IMG0449-0070-Odin-Holcombe-J IMG0449-0092-Tuff-Edwards IMG0449-0104-Tuff-Edwards IMG0449-0135-William-Hoffman-1st IMG0449-0154-William-Hoffman-1st IMG0449-0168-William-Hoffman-1st IMG0449-0170-William-Hoffman-1st IMG0449-0205-Blaze-Unger-J IMG0449-0212-Blaze-Unger-J IMG0449-0222-Mo-Dolid IMG0449-0224-Tide-Lyons-3rd IMG0449-0227-Tide-Lyons-3rd IMG0449-0237-Tide-Lyons-3rd IMG0449-0256-Tide-Lyons-3rd IMG0449-0264-Fannie-Cropper-J IMG0449-0286-Ryker-Edwards IMG0449-0308-Ryker-Edwards IMG0449-0322-Slugger-Mosher-J IMG0449-0341-Hooli-Mosher IMG0449-0342-Hooli-Mosher IMG0449-0356-Hooli-Mosher IMG0449-0368-Hooli-Mosher IMG0449-0379-Blaze-Mosher IMG0449-0382-Blaze-Mosher IMG0449-0397-Blaze-Mosher IMG0449-0417-Blaze-Mosher IMG0449-0431-Muffin-Mosher IMG0449-0453-Wren-Pappler-RJ IMG0449-0455-Wren-Pappler-RJ IMG0449-0462-Wren-Pappler-RJ IMG0449-0494-Gracie-Clendaniel IMG0449-0495-Gracie-Clendaniel IMG0449-0523-Thor-Jones IMG0449-0534-Thor-Jones IMG0449-0538-Thor-Jones IMG0449-0541-Abe-Forry-4th IMG0449-0543-Abe-Forry-4th IMG0449-0547-Abe-Forry-4th IMG0449-0567-Abe-Forry-4th IMG0449-0570-Jax-Edwards IMG0449-0571-Jax-Edwards IMG0449-0584-Payton-Edwards IMG0449-0597-Payton-Edwards IMG0449-0602-Derby4single IMG0449-0614-Ryker-Ford-TD IMG0449-0639-Abe-Forry-4th IMG0449-0654-Hooli-Mosher-J IMG0449-0663-Tide-Lyons-3rd IMG0449-0671-Odin-Holcombe-J IMG0449-0687-Tuff-Edwards-2nd IMG0449-0697-Tuff-Edwards-2nd IMG0449-0731-Blaze-Unger-J IMG0449-0734-Blaze-Unger-J IMG0449-0766-CurtisHolcombe IMG0449-0767-JosieOttman-SandyStiger